Kaszaper Község Weboldala

Üdvözöljük településünk weboldalán

Kaszaper Község Weboldala

Üdvözöljük településünk weboldalán

Polgármesteri köszöntő

Kun László Polgármester Úr képe

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Kaszaper község hivatalos honlapján!

Kaszaper Békés vármegyében található, a Dél-békési régióban, múltja az írott emlékek alapján a tatárjárás előttre igazolható, a régészeti leletek azonban korábbra teszik ezt az időszakot. Elhelyezkedésileg Szeged-Békéscsaba és Orosháza-Mezőkovácsháza metszésében található, az infrastruktúra szempontjából nagyon kedvező helyen. Amiért vonzó lehet településünk az a nyugodt környezet, nagyméretű telkek és rendezett településkép az újonnan beköltözők vagy érdeklődők számára. Működik általános iskola, óvoda és hamarosan bölcsőde is községünkben. Jómagam 2018 óta dolgozom a településért, mint polgármester és bízom benne, hogy a község dinamikus fejlődése vonzóvá teszi Kaszapert az idelátogatók és jelenleg is itt élők számára. A megújult weboldal azzal a céllal jött létre, hogy az ide látogatókat széles körben tájékoztassa a mindennapi friss információkról, és egy képet adjon a településről esetleg idegenek vagy elszármazottak részére. Információt kaphatnak a községet érintő fejlesztésekről, beruházásokról valamint a Polgármesteri Hivatal ügyintézési rendjéről. Bízom benne, hogy megújult weboldalunk az itt élők elégedettségét szolgálja, vendégeink érdeklődését felkelti, akik ha tehetik, látogassanak el hozzánk személyesen. Kellemes és hasznos böngészést kívánok!
Kun László Kaszaper község polgármestere

Képviselő Testület

Adatvédelmi tájékoztató

Kaszaper Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy működése során az Európai Unió adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: GDPR), a magyar adatvédelmi törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb jogszabályoknak, valamint a 29-es cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatásainak és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által kialakított adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

Az Önkormányzat ezúton tájékoztatja honlapjának látogatóit és az elektronikus ügyintézés (a továbbiakban: e-ügyintézés) szolgáltatásait igénybe vevőket az általa a honlappal és az e-ügyintézés szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az e-ügyintézés szolgáltatások igénybevételére az Önkormányzat honlapján, illetve a kormányzati portálon (www.magyarorszag.hu) keresztül kerülhet sor.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy adatainak biztonsága érdekében az e-ügyintézés szolgáltatások igénybevételéhez szükséges belépési kódot, jelszót vagy egyéb adatot harmadik személynek ne adjon meg, illetve azokat harmadik személy részére ne tegye hozzáférhetővé. Az ilyen, harmadik személynek megadott vagy a részére hozzáférhetővé vált adatokkal kapcsolatos esetleges kárért, igényekért, az azokkal elkövetett visszaélésekért az Önkormányzat felelősséget nem vállal.

I. Az adatkezelő és elérhetőségei

A személyes adatok kezelője az Önkormányzat (székhely: 5948, Kaszaper., Szent Gellért tér 1., telefonszám: +36 68 423 000, e-mail cím: jegyzo@kaszaper.hu).

II. Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége

 • az Önkormányzat adatvédelmi tisztviselőjének neve: folyamatban
 • az Önkormányzat adatvédelmi tisztviselőjének telefonszáma: +36 68 423 000 e-mail címe: jegyzo@kaszaper.hu

III. A honlappal kapcsolatban kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az Önkormányzat kezeli a honlapjának felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím, port szám), a domain-névvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő, személyes adatnak minősülő technikai adatokat (naplózási adatok).

Az adatkezelés célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), valamint az esetleges visszaélések megakadályozása, felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél).

Az Önkormányzat a honlap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat statisztikai célból egy évig, információbiztonsági célból két évig kezeli.

Az Önkormányzat honlapján cookie-kat– a honlapot felkereső személy számítógépére települő információcsomagokat –használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését a számítógépet használó személy – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja.

A cookie-k alkalmazásának célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése. A cookie-k lenyomatai egyedi honlap-böngészéshez nem köthetők, azokból kizárólag statisztikai célú, anonim adatok nyerhetők ki, amelyekből a honlap további fejlesztéséhez szükséges trendek rajzolhatók fel.

A honlap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú cookie a böngészés befejezését követően törlődik, a funkcionális célú cookie negyed évig, a statisztikai célú cookie két évig tárolódik az érintett számítógépén, amennyiben azt nem távolítja el korábban.

Az adatkezelés jogalapja az információbiztonsági célú adatkezelés esetében az Önkormányzatot terhelő jogi kötelezettség teljesítése, egyebekben mind a naplózási adatok, mind a cookie-k esetében az érintett személy hozzájárulása. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Önkormányzat honlapján tájékoztatást nyújt a tevékenységi körével kapcsolatos hírekről és eseményekről, beleértve az Önkormányzat által kiírt pályázatok és adományozott díjak nyerteseiről készült tájékoztatásokat is, amelyek kapcsán kezeli az érintett személyek egyes, adott esetben nyilvánosan elérhető személyes adatait. Az adatkezelés jogalapja – a pályázó vagy a díjazott által adott hozzájárulásra figyelemmel – az Önkormányzatot terhelő jogi kötelezettség teljesítése. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Önkormányzat az adatokat tartalmazó dokumentumokat, mint maradandó értékű iratokat kezeli.

Az adatszolgáltatás elmaradása a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetőségével, az analitikai mérések pontatlanságával jár.

IV. Az e-ügyintézés szolgáltatásokkal kapcsolatban kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az e-ügyintézés menüben található meg az arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az egyes hatósági eljárásokban milyen feltételekkel van lehetőség az elektronikus ügyintézésére, továbbá, hogy az adott eljárásokban az Önkormányzat milyen személyes adatokat kezel.

Az e-ügyintézés szolgáltatáson keresztül az Önkormányzat részére kizárólag azokat a személyes adatokat kell megadni az erre a célra szolgáló űrlapon, amelyeket az adott eljárásra vonatkozó jogszabályok előírnak, és amelyek kezelésére az Önkormányzat a jogszabályok felhatalmazó rendelkezései alapján jogosult; az Önkormányzat kezeli emellett az érintett e-mail címét, továbbá mindazokat a személyes adatokat, amelyeket számára az érintett megad.

Az Önkormányzat az adatokat a jogszabályok által, kiemelten a Helyi Iratkezelési Szabályzatban foglalt ideig, a hozzájárulással kezelt adatok esetében az azon alapuló, az Önkormányzatra vonatkozó jogszabályon alapuló kötelezettség idejéig, ezek hiányában a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A KAÜ-s és az ügyfélkapus azonosításon alapuló elektronikus kérelem benyújtása, illetve annak elektronikus úton történő megválaszolása esetén az Önkormányzat az adott eljárásra vonatkozó törvényekben meghatározott, személyes adatokat tartalmazó elektronikus iratokat a kormányzati célú elektronikus hírközlési szolgáltató rendszeren keresztül továbbítja a kérelmezőnek.

Az adatkezelés célja az elektronikus úton benyújtott kérelem elbírálása, illetve a hatósági eljárás lefolytatása, tájékoztatás, az elektronikus kapcsolattartás, ügyfélkapus azonosításhoz kötött kétirányú kommunikáció esetén az Önkormányzat döntésének az ügyfél elektronikus tárhelyére történő elküldése, a kapcsolódó jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos további személyes adatokat az Önkormányzat az adott ügytípus irányadó szabályai szerint kezeli.

Az adatszolgáltatás elmaradása az e-ügyintézési szolgáltatások igénybe vehetőségének vagy Önkormányzat általi nyújtásának elmaradásával jár.

V. Az adatokhoz hozzáférők köre, címzettek

Az adatok kezelésére kizárólag az Önkormányzat erre felhatalmazott munkatársai jogosultak.

Az Önkormányzat az adatkezelés során automatizált döntéshozatali eljárást nem alkalmaz.

Az Önkormányzat adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy az arra jogosult személy ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult.

VI. A felhasználók jogai a honlap és az e-ügyintézési szolgáltatások használatához kötődő személyes adataik kezelésével kapcsolatban, továbbá e jogok gyakorlásának módja

 1. Hozzáférési jog
  Mindenki jogosult tájékoztatást kapni az Önkormányzat által kezelt adatairól, különösen
 • az adatkezelés céljairól;
 • a kezelt személyes adatok kategóriáiról;
 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel vagy amely szervekkel az Önkormányzat a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja (a harmadik országbeli címzettek és a nemzetközi szervezetek esetében beleértve az adattovábbítás garanciáit is);
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • ha az adatok nem tőle származnak, azok forrására vonatkozó információkról.

Az Önkormányzat – erre irányuló kérésre – az általa kezelt személyes adatok vagy az azokat tartalmazó dokumentum másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

 1. Helyesbítéshez való jog

Mindenki jogosult arra, hogy kérésére az Önkormányzat helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá – figyelembe véve az adatkezelés célját is –, jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 1. Törléshez való jog

Az Önkormányzat a személyes adatokat a törlésre jogosult személy erre irányuló kérésére törli, amennyiben

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Önkormányzat kezelte;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, és nincs más, elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • az Önkormányzatra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében azokat törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az arra jogosult személy a törlést az Önkormányzathoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

Amennyiben a törlendő személyes adatot az Önkormányzat korábban nyilvánosságra hozta, a GDPR rendelkezéseivel összhangban megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa a további adatkezelőket arról, hogy az arra jogosult személy kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az Önkormányzat a törlési kérelmet nem teljesíti, illetve a törlés iránti kérelemről a további adatkezelőket nem értesíti, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogok gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Önkormányzatra vonatkozó jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve közérdekből vagy az Önkormányzatra vonatkozó közhatalmi jogosítvány gyakorlása során végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a GDPR-ban meghatározott, a népegészségügy területét érintő közérdekből;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Önkormányzat az előterjesztésre jogosult kérésére korlátozza az adatkezelést, amennyiben

 • az érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, azok Önkormányzat általi ellenőrzésének idejére;
 • az adatkezelés jogellenes, de az arra jogosult személy az adatok törlését ellenezve azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • az Önkormányzatnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az adatkezelés az Önkormányzat közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán, vagy az Önkormányzat vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik, és az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Önkormányzat jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A korlátozás alá eső személyes adatokat az Önkormányzat – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli.

Az Önkormányzat azt a személyt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 1. Az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettségre vonatkozó jog

Az Önkormányzat minden címzettet, akivel vagy amellyel a személyes adatot közölte, tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, kivéve, ha ez a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ezen címzettekről az Önkormányzat kérésre tájékoztatja az érintett személyt.

 1. Az adathordozáshoz való jog

Mindenki jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Önkormányzat rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, amelyikben az érintett az egyik fél, és az adatkezelés automatizált módon történik, amennyiben e jog gyakorlása nem sérti a törléshez való jogot és nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. Tiltakozáshoz való jog

Mindenki jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az Önkormányzat adatkezelése közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán, az Önkormányzat vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik. Az Önkormányzat a tiltakozás ellenére jogosult az adatok további kezelésére, amennyiben az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

VII. Az önkormányzat eljárása az érintett jogainak gyakorlása esetén

Az Önkormányzat mindenki számára segítséget nyújt jogai gyakorlásában, amennyiben a kérés benyújtóját be tudja azonosítani, illetve amennyiben az azonosításra nincs szükség. Abban az esetben, ha az Önkormányzat nem tudja a kérelem benyújtóját azonosítani, a személyazonosság megállapításához szükséges további információkat kér.

Az Önkormányzat a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb egy– a kérelem összetettségére és a hozzá bárki által benyújtott kérelmek számára figyelemmel legfeljebb további két – hónapon belül tájékoztatja az igénylőt a kérelme nyomán hozott intézkedésről. A határidő meghosszabbítása esetén az Önkormányzat az okok megjelölésével egy hónapon belül tájékoztatja e tényről a kérelmezőt.

Az Önkormányzat a tájékoztatást a kérelemmel megegyező módon (elsősorban postai vagy elektronikus úton) adja meg, kivéve, ha a benyújtója azt más módon kéri, és az Önkormányzat azt teljesíteni tudja.

Amennyiben a benyújtott kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az Önkormányzat a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja az intézkedést.

Aki úgy véli, hogy az Önkormányzat adatkezelése következtében sérültek a jogai, az a jegyzőhöz vagy a Hatósághoz fordulhat tájékoztatás kérése és panaszának kivizsgálása érdekében, illetve a GDPR-ban meghatározott esetekben jogorvoslati kérelemmel bírósághoz fordulhat.

Pályázatok

Választás

Választási ikon

Közérdekű adatok

Megszakítás